Giriş Başvuru Partner Ol

Android Pos Sözleşmesi

Android Pos Sözleşmesi

1. Android Fiziki Pos Ait Esaslar

1.1. Android POS kullanımı halinde, GİB tarafından Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na uygulanan cezalardan Vallet sorumlu değildir.
1.2. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na verilecek Android POS’un telefon hattı bağlantısı (dial-up) veya internet (wifi, ethernet vb. bağlantı yöntemleri) aracılığıylaileçalışması durumunda her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti vb. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'nca ödenecektir. Ayrıca Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na POS verildikten sonra, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı bu durumdan ilgili servis sağlayıcı ve/veya iletişim operatörünü yazılı olarak bilgilendirmek ve telefon hattına veya kiralık hatta Android POS’un bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır.
1.3. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na verilen Android POS cihazlarında takılı olan SİM kartların(m2m data hatlarının) mülkiyeti VALLET'e aittir. Android pos cihazı için m2m data hattının VALLET tarafından işyerine sağlanması halinde ve data hattının aylık kota sınırı olan 50 mb’ın aşılması(data hattının amacı dışında kullanılması) kaynaklı ortaya çıkacak maliyeti işyeri bildirim tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde VALLET'e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, kendisine teslim edilen her türlü cihaz ve donatıların her türlü bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin VALLET’nin yetkili kıldığı teknik servis elemanlarınca yapılacağını, başka hiçbir kişi ya da kuruluş tarafından cihazlara müdahale edilmeyeceğini, VALLET’nin yetkili kıldığı servis elemanlarınca yapılan hizmet bedelinin aylık sabit ücret kapsamında kendisi tarafından nakden ve defaten karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aylık sabit ücret kapsamındaki müdahaleler 4.17 maddesinde yer alan kullanıcı hatası kaynaklı cihaza verilen zararları kapsamaz.
1.5. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na VALLET tarafından sağlanan Android POS, ne amaçla olursa olsun Sözleşme’de belirtilen işyeri adresi dışında kullanılamaz, başka bir işyeri için ve/veya başka bir işyerinde işlem yapılamaz. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'nın işbu Sözleşme’de belirttiği adresten veya resmi kanallarla VALLET'e ileteceği yeni adresten ayrılamaz. VALLET ile Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar hiçbir şekilde kullanılamaz.
1.6. Android POS cihazları için gerekli rulo ve tanıtım malzemelerinin temini Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na aittir.

2. Android Fiziki POS’un Mülkiyeti Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na Ait İse,
2.1. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, kendisine teslim edilmiş olan data hattı, GPRS hattı, yazılımsal donatıların ve/veya fiziki cihazların çalışır olmasından, her türlü zarara karşı korunmasından, rutin bakımlarının yapılmasından, amaca uygun kullanılmasından sorumludur. Android POS, modem ve diğer donanım araçlarının kaybolması, çalınması, kullanıcı hatası, yangın ve sair haller nedeniyle VALLET’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararları Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na aittir. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, söz konusu zararı ve her bir amaç dışı kullanım için VALLET’yi zarara uğratacak, amaca aykırı kullanım bedelinin 2 (iki) katı tutarında ifaya eklenen nitelikte cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2. Android POS VALLET’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na teslim edilirken, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür.

3. Android Fiziki POS’un Mülkiyeti VALLET'e Ait İse,
3.1. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı'na, aylık Ödeme Kartı harcamaları cirosu esas alınarak VALLET tarafından tek taraflı belirlenecek İşyeri Limiti’ne göre verilecek Android POS’un mülkiyeti VALLET'ye aittir. VALLET, cihazların belli bir süre kullanılmaması, Kartlı Ödeme Sistemleri kurallarında tanımlanan amaç dışı kullanım yapılması gibi durumların tespit edilmesi halinde Android POS’u ve diğer cihazları geri alabilir.
3.2. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, işyerini kapatması halinde durumunu derhal VALLET'e bildirmek, bu halde muhafazası altında bulundurduğu Android POS’u ve varsa diğer ekipmanlar ile slipleri, en geç iki (2) gün içerisinde VALLET'e teslim etmekle yükümlüdür.
3.3. Android POS VALLET’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na teslim edilirken, değiştirilirken veya geri alınırken, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür. VALLET, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı ile aralarındaki anlaşma devam ettiği sırada geri istemişse veya bu anlaşma herhangi bir nedenle son bulduğunda Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, kendisine teslim edilen cihazları ve yazılımı derhal geri vermek zorundadır. Aksi halde Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, iade ettiğini VALLET tarafından imzalanmış tutanakla kanıtlayamadığı takdirde, söz konusu Android POS’un iade edilmemesinden dolayı, VALLET tarafından belirlenen Android POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dâhil olmak üzere rayiç bedeli kadar tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. VALLET’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda Android POS ve varsa diğer ekipmanlar Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı tarafından VALLET'e eksiksiz, tam ve çalışır durumda teslim edilmek zorunda olup, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı bu konuda itiraz beyan edemez. Teslim edilmediği durumlarda Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, VALLET’nin belirlediği Android POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere rayiç bedeli kadar gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ANDROİD Fiziki POS Kullanım Kuralları
4.1. Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı, Android POS ile yapılan işlemlerine ait Satış Belgeleri’nin bir nüshasını 18 numaralı maddede belirtildiği şekilde saklayacak, diğer nüshayı kart hamiline verecektir. Aksi takdirde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı’nın işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada ön görülen yaptırım uygulanacaktır.
4.2. Android POS tarafından üretilen Satış Belgeleri’nin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda gün-sonu/mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için Android POS üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal Ödeme Altyapı Yazılımı Kullanıcısı tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, Android POS tarafından üretilmiş olan Satış Belgeleri’nin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir.

5. ANDROID Fiziki POS Yasaklı Ürün ve Hizmetler
5.1. Ödeme Altyapı Yazılımı, internet sitelerinde satışa sunulması yasal olan ürünlere ve hizmetlere yer verecektir. VALLET’nin, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya VALLET Ödeme Hizmeti Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır:

Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,
Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,
Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
Dinleme cihazı ürünleri,
Yasaklı yayın satışı yapan siteler.
Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler
İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler
İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler
Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer ilgili mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
Açık artırma / eksiltme siteleri
Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
Alkollü içecek satışı yapan siteler
Bahis ve kumar siteleri
Zayıflama tabletleri ürün satışı yapan web siteleri
Canlı hayvan satışı yapan siteler
Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler
Fatura ödeme merkezleri
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler
FOREX faaliyeti gösteren siteler
Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler
İnsan organı satışı yapan siteler
İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler
Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler
Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta, ikametgâh adresi gibi bilgilerin satışa sunulması.
Kopya ve bandrolsüz ürün satışı yapan siteler
Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler
Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler
Maymuncuk ve kilit açıcı ürün satışı yapan siteler
Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler
Piramit şeklinde satış gerçekleştiren web siteleri
Radar dedektörü satışı yapan siteler
Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları yapan siteler
Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler
Resmi kıyafet ve üniforma satışı yapan siteler
Sahte belge, kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler
Sahte veya Replika ürün satışı yapan siteler
Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler
Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)
Siyasi içerikli siteler
Şans oyunları bileti satışı yapan siteler
Tasarruf cihazları satışı yapan siteler
Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler
Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı yapan siteler
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler
Veteriner tıbbi ürünlerin satışını yapan siteler
Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı yapan siteler
Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler
Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan siteler
Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeleyici ürün ve hizmetler
Karaborsa ürün satışı yapan siteler

top