Giriş Başvuru Partner Ol

Sanal Pos Sözleşmesi

Sanal Pos Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Ödeme Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme )
1.14012 SK NO 34 SELVİLİ MAH KARABAĞLAR İZMİR adresinde mukim VALLET Teknoloji Limited Şirketi ve e-mail adresleri: [email protected], [email protected] (Bundan sonra VALLET olarak anılacaktır) ile VALLET'ın, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgi, belge vermesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacaktır. İş bu Sözleşme'nin Taraflar arasında elektronik ortamda onaylama yapılmak suretiyle veya fiziken akdedilmesi mümkündür. Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylama yönetimiyle akdedilmesi halinde iş bu Sözleşme'yi akdeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına akdeden kişi ve Sözleşme'nin akdedildiği telefon hattının sahibi ve Sözleşme'nin akdedildiği IP adresine bağlı hattın abonesi ve sahibi olan kişi veya kişiler aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir: İş bu Sözleşme'yi tek başına akdetmeye yetkili olduğunu, tüzel kişilik söz konusu olduğunda işlemi yapmak için tüzel kişilikten yetki almış olduğunu, bu bakımdan tüzel kişilik adına işlem yaptığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İş bu Sözleşme online ortamda akdedilmiş ise, İş bu Sözleşme'yi akdeden kişi tüzel kişinin edimleri bakımından Türk Borçlar Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca tüzel kişiliğin iş bu Sözleşme'deki edimlerinin garantörü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı bağlantısı e-mail adresine iletilen Sözleşme'nin bir çıktısını alacak ve tüzel kişiliğin varlığı halinde imza sirküleri ile birlikte VALLET'in yukarıda belirtilen adresine gönderecektir. Fiziki olarak ve Islak imzalı imzalanan sözleşmelerde bu hüküm uygulanmayacaktır. Bu Bilgiler Sözleşme'nin Ekinde Teslimi Zorunlu Evraklar İle Temin Edilecek Olup; Eksik Evrak sunulması durumunda VALLET Sözleşme'nin yürürlüğe koymama hakkına her durumda sahiptir. VALLET ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE AMACI
2.1. VALLET, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda, faaliyette bulunan ve e-ticaret platformu olarak faaliyet gösteren Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na, platform üzerinden gerçekleşen satışların ve vermiş olduğu hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunmaktadır. İnternet ve Mobil Cihaz aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın online ödemeler yapmasını sağlamaktadır.
2.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Pazaryeri platformu üzerinden internet sitesi veya Mobile Cihaz ya da platform bağımsız herhangi bir dijital uygulama aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için online ödemeler yapmak isteyen, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda satış faaliyetinde bulunan ve varsa kendisine ait olan aşağıda yazılan adresi/adreslerdeki internet sitesi (İnternet Sitesi) üzerinden yürüten gerçek veya tüzel kişidir.
2.2.1. Sanal posun kullanılacağı web adresi/adresleri
2.2.2. Gönderilecek ödemelerin IP bilgisi Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın sunmakta olduğu sanal ödeme çözümleri hizmetinden yararlanmak istemekte olup, Son Kullanıcı'lar tarafından yapılacak ödemeler için İnternet Sitesi'nde yer alacak olan VALLET'ın sunacağı güvenli online ödeme çözümü (Sanal POS) ve/veya VALLET'ın sunacağı güvenli mobil ödeme çözümü üzerinden gerçekleştirilecektir.
2.3. Bu Sözleşme'nin konusu VALLET tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na sunulacak olan Sanal POS hizmetinin şart ve koşullarının belirlenmesidir.

3. TANIMLAR Bu Sözleşmede;
3.1. Güvenlik Olayı: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulması veya sahtecilik, dolandırıcılık tespiti durumlarını,
3.2. Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, Son Kullanıcı'ları tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı'ların kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı'lar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,
3.3. İnternet Sitesi: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın online ticaret faaliyetinde ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ait olan ______________ uzantılı web-sitesini veya_____________ isimli mobil uygulama veya ______________ isimli herhangi ortam bağımsız uygulamayı,
3.4.Kanun: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu Kanununu,
3.5. Mobil Cihaz: Cep telefonu, Tablet ve bununla sınırlı olmaksızın internet üzerinden veri akışı sağlayan taşınabilir tüm elektronik cihazları,
3.6. Vallet Yönetim Paneli: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın kullandığı, VALLET Ödeme Hizmeti'ne ait web yönetim arayüzü'nü,
3.7. VALLET Ödeme Hizmeti: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın İnternet Sitesi ve/veya VALLET tarafından sağlanan arayüz ile ödeme yapılarak hizmet fişinin bir suretinin Son Kullanıcı'nın tanımlanan e-mail adresine gönderilmesi ve sanal ödemenin gerçekleşmesi ile tamamlanan Sanal Pos süreci,
3.8. Sanal POS: VALLET'ın anlaşmalı olduğu bankadan temin ettiği VALLET'ın sağlayacağı web servis ile gerek İnternet Sitesi gerekse Mobil Cihaz ya da platform bağımsız çalışabilen herhangi bir uygulamaya entegre edilen Sanal POS'u,
3.9. Son Kullanıcı: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri Sanal POS kullanarak satın alanları,
3.10. Teknik Araçlar: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın e-ticaret yaptığı web arayüzünü,
3.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na Ödeme Hizmeti kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere VALLET tarafından yetkilendirilmiş, bu Sözleşme' de belirtilmiş olan personeli,
3.12. Ödeme Kartı: Ödeme yapmayı sağlayan ve VISA, MasterCard ve AMEX kurumları ile işbirliği içerisinde bir banka tarafından verilen ödeme kartını,
3.13. Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
3.14. Pazaryeri: İİnternet Sitesini barındıran Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ait olan, online ödeme platformunu,
3.15. Pazaryeri Sanal Mağaza Sahipleri: Pazaryeri'nin sunduğu teknolojik altyapı sayesinde Pazaryeri üzerinde ürün veya hizmet satışı yapan vergi levhası olan veya olmayan tüzel ya da gerçek kişileri,
3.16. Yönetmelik: 29043 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder...

4. SANAL POS ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
4.1. Taraflar, VALLET'ın, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve VALLET'nın Son Kullanıcı'ların ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir.
4.2. VALLET'ın iş bu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir.
4.3. VALLET, Sanal POS'ları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın İnternet Sitesi'ne entegre etmesi, ve Son Kullanıcı'lar tarafından İnternet Sitesi'nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin bu Sanal POS'lar üzerinden yapılması için gerekli teknolojik altyapıyı temin edecektir.
4.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na ait web sitesinin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ancak, VALLET'ın onayı halinde ve VALLET tarafından uygun görülen limitler ve/veya teminatların Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğrulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itiraz, geri bildirimlerden ve ters ibrazlardan (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.
4.5. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın Son Kullanıcı'ya ait olduğunu bildirdiği telefona bir sms ile ödenmesine aracılık edilmesi istenen ödeme ile ilgili mevzuat gereği gönderilmesi gereken içerik gönderilecektir. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal Pos üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itiraz, geri bildirim ve ters ibrazlardan (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.
4.6. Sunulan Ödeme Hizmeti; ödemesini VALLET ile yapmayı tercih eden Son Kullanıcı'lar için ödemenin Son Kullanıcı'nın ödeme kartından VALLET Ödeme Hizmeti aracılığı ile tahsil edilmesini ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın banka hesaplarına aktarılmasını içeren süreçtir.
4.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET Ödeme Hizmetini, Sözleşme'nin imzalanmasını ve VALLET tarafından entegrasyonun tamamlanmasını ve İnternet Sitesi'nin arayüzüne erişim için kendilerine şifre ve kullanıcı adının teslim tarihinden itibaren kullanma yetkisine sahip olacaktır.
4.8. Son Kullanıcı için, İnternet Sitesi üzerinden ödeme kartıyla gerçekleştirilecek olan toplam işlem limiti, VALLET tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir. Söz konusu limitler VALLET tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir. Limitlerin belirlenmemiş olması durumunda ise VALLET sisteminde tanımlı olan limitler geçerlidir.
4.9. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın günlük işlem limiti TL, tek işlem limiti TL ve günlük işlem adedi olarak limitlendirilmiştir.
4.10. VALLET Ödeme Hizmeti aracılığı ile yapılan tüm parasal işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası veya taraflarca mutabık kalınan diğer para birimlerinde kullanılır.
4.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın web sitesinde Türkçe Dil Seçeneği olması mecburidir.

5. VALLET'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. VALLET, İnternet Sitesi'ne entegre edilen kendi Sanal Pos'u üzerinden yapılan her bir işlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'ndan Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca ödeme hizmeti bedeli adı altında komisyon alacaktır.
5.2. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcı'lar tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, iş bu Sözleşme'de öngörülen ilkeler kapsamında, Güvenlik Olayı olmadığı durumlarda, işlemi takip eden belirlenen iş günü, toplu olarak ve ödeme hizmeti bedeli kesildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın banka hesabına transfer edecektir. Güvenlik Olayı olması halinde VALLET ödemeyi bekletebilir.
5.3. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ay sonu Son Kullanıcı'lar tarafından VALLET Sanal POS'u ile yapılmış olan işlemelere ilişkin hesap ekstresine Vallet uygulaması üzerinden Yönetim Paneli aracılığı ile ulaşabilecektir. Dekont ayda bir kere gönderilecektir. Ayrıca Vallet Yönetim Paneli üzerinden yapılan işlem detayları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından görülebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum olması halinde en geç 10 gün içinde VALLET'ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirimin yapılmaması veya geç yapılmasından dolayı doğacak ihtilaflarda, VALLET'ın bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
5.4. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın iş bu Sözleşme'de yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ifası için gereken bilgileri vermek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı personeli eğitimi için gerekli dokümantasyonu hazırlamakla sorumludur.
5.5. VALLET, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, VALLET çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.
5.6. Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, VALLET tarafından aşağıda iletişim bilgileri verilen bir belirlenmiş olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu'na Cumartesi, Pazar ve resmi - ulusal tatil günleri haricinde 09.00 18.00 arasında aşağıda belirtilen e-mail yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkında bilgi almak için iş bu iletişim kanallarını kullanacaktır.. E-mail: [email protected], [email protected] ve Telefon: +90 232 332 20 01
5.7. VALLET Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Ödeme Hizmeti'nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması veya tanımlanamaması halinde olan arızayı en makul süre içinde VALLET'ya bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden VALLET sorumludur.
5.8. İş bu Sözleşme'de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı açısından yapılması gereken tüm bildirimler VALLET tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sının yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler mevzuat kapsamında gerekli olan sıklıkta veya VALLET gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır.
5.9. VALLET, yetkisiz kişilerin iletilen bilgilere erişiminin engellenmesi amacıyla VALLET Ödeme Hizmeti'ni en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmakla yükümlü olup, VALLET Ödeme Hizmeti'nden iletilen bilgilerin şifrelenmesini de sağlayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı her konuda ve her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan VALLET'yı sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz.
5.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın VALLET'dan alt yapısını aldığı Ödeme Hizmetine aracılık işleminden sonra, Banka tarafından, 3D secure kullanılmış olsun veya olmasın, Son Kullanıcı'nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir şüpheli işlem'' niteliği taşıdığı veya başka gerekçeler ile askıya alınması talebinin VALLET'ya iletilmesi halinde, VALLET, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, hiç ödeme yapmama, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı bankanın, VALLET ve Son Kullanıcı'ya, Son Kullanıcı'nın işleminin şüpheli işlem niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.
5.11. VALLET, gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi 3D secure olsun veya olmasın (tamamlandı durumuna sahip bir ödeme) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın yazılı talimatına istinaden Son Kullanıcı'ya iade edebilir. Son kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.
5.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ürün iadesi veya ters ibraz (chargeback) durumlarında, 3D secure olsun veya olmasın bankalar tarafından VALLET'ya uygulanabilecek kesintilerin VALLET tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini veya böyle bir meblağ yok ise VALLET tarafından ayrıca talep edilebileceğini ve bu durumda 3 iş günü içerisinde VALLET'ya ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın Ödeme Hizmeti Bedeli'ni iade etmesini talep edemez. Herhangi bir Son Kullanıcı'nın ödemesinin VALLET tarafından iade edilmesi durumunda işleme ilişkin vergiler Ödeme Hizmeti Kullanıcısından mahsup veya ödeme yolu ile VALLET tarafından tahsil edilecektir. İşlem ortağı bankaların güvenlik nedeniyle ödeme hizmeti kullanıcısı ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı adına tanımlanmış banka ödeme sistemlerinin kullanımı VALLET tarafından derhal engellenecektir. VALLET bu durumda sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
5.13. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın kart kabul etme politika ve prosedürlerinden sorumlu olacaktır. Değişikliklerin, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde VALLET tarafından verilen hizmet askıya alınacaktır.
5.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısına tahsis edilen sanal posların kullanımından kaynaklanan ters ibraz (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısıdır Bu işlemler neticesinde VALLET'ın uğrayacağı zararlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısından tahsil edilecektir.
5.15. Sanal POS'tan yapılan işlemlerin riskli görülmesi durumunda VALLET tarafından yapılacak inceleme süresi boyunca VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcı hesabına risk tutarı kadar bloke koyabilecektir.
5.16. Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dikkat edilmemesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısından yapılan işlemin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi, VALLET'ın çalıştığı/çalışmadığı bankaların ve/veya kurum ve kuruluşların herhangi bir nedenle VALLET'ın tüm hesaplarını herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke etmesi, valör uygulaması, fonu kendi tasarrufuna alması, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına yapılacak ödemenin durdurulması / durdurulmasının talep edilmesi vb. süreçlerin oluşması durumlarında VALLET'ın aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları iş bu sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.
5.17. VALLET'ın gerek bankalar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliklerine ilişkin çalışma koşullarının ve/veya iç organizasyon ve çalışma yapısındaki değişiklikler ile Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sının işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri veya düzenleyici idari işlemlere aykırı davranması, işlem güvenliğinin tesisi için gerekli önlemleri almaması ve bununla sınırlı olmamak üzere VALLET, gerekli gördüğü durumlarda Sözleşme kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na sunduğu hizmetleri işbu Sözleşme'nin 25. maddesindeki hakları saklı kalmak üzere, askıya alma ve Sanal Pos'u kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

6. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. deme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın sunduğu ödeme hizmetini sadece iş bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup, iş bu Sözleşme'nin 8 inci maddesinde belirtilen koşullar kapsamında VALLET'ya ödeme hizmeti bedeli ödeyecektir.
6.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu Sözleşme'yi veya atıf yoluyla Sözleşme'ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) VALLET'ın, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının oluşabilecek zararlarını ve giderlerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Sanal POS aracılığıyla alınan Ödeme Hizmeti'ne gerek Mobil Cihaz gerekse İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir işlemin VALLET veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, VALLET tek taraflı ve derhal etkili olacak Sanal POS'ların kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olup oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.
6.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS'ların münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve VALLET'ın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını, gerek sözleşmenin kuruluş aşamasında, gerekse sözleşme devamı süresince değişiklik talebiyle ödemelerin aktarılması için sistemden bildireceği banka hesap numarasının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu nedenle VALLET'ın bir zarar uğraması halinde, zararın tamamını VALLET'ın ilk yazılı talebinin kendisine ulaşmasıyla derhal karşılayacağını, bildirdiği IBAN numarasına VALLET'ın parayı göndermesi ile VALLET'ın borcundan kurtulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık sözleşmenin VALLET tarafından tek taraflı feshine ve Sanal POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır.
6.5. ÖÖdeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.2. , 6.3. ve 6.4. de tanımlanan durumlarda VALLET'ın ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder.
6.6. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na, VALLET tarafından şifre/parola/kullanıcı adı vb. araçları verilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu araçları gizli tutmakla, yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yetkilisine VALLET Pro'yu yönetmek üzere VALLET tarafından sayılar ve harflerden oluşan sekiz (8) karakterli bir şifre verilecektir, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı şifreyi gizli tutmakla, şifreyi yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür (örneğin Başkaları varken şifrenin kullanılmaması, klavye hareketlerini kaydeden Truva atlarına (Trojan) karşı koruma sağlanması vb.).
6.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumlarında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın uğrayabileceği herhangi bir zarardan VALLET sorumlu olmayacaktır.
6.8. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Güvenlik Olayı'nın farkedilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal VALLET çağrı merkezine 0212 909 93 37 no'lu telefon ve [email protected] adresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.
6.9. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için yürüttüğü iç kontrol prosedürlerine uyum sağlayacağı ve bu konuda her türlü işbirliğini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549 sayılı Kanun'un yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, Sanal POS'ların kullanıldığı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.
6.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı'nın şikayetine ve bankanın talebine neden olan ödeme işlemi iadesi hakkında aşağıdaki belgeleri talep tarihinden itibaren 1 iş günü içerisinde VALLET' ya sağlamakla yükümlü olacaktır:
a) Son Kullanıcı'nın kimlik bilgilerinin yer aldığı, vergilerin dahil olduğu Son Kullanıcı'ya sunulan fatura,
b) Son Kullanıcı'nın İnternet Sitelerine giriş yapma tarihi ve tam zamanı ile Son Kullanıcı'nın IP numarasını gösteren log kayıtları,
c) Ürünlerin gönderildiğine dair veya talep edilen hizmetlerin sağlandığına dair konfirmasyonun kopyası,
d) Şikayetin konusunu teşkil eden ürün veya hizmetleri sipariş etmiş olan Son Kullanıcı'nın kimlik bilgileri.
6.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından 1 iş günü içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, VALLET komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Son Kullanıcı şikayetinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahiptir. 6.12. deme Hizmeti Kullanıcısı,Pazaryeri üzerinden geçen internet sitelerinde satışı sunulan yasal olan ürünler ve hizmetler sunacaktır. VALLET'ın, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya VALLET Sistemi'nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır.Aşağıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi'nin reddedilmesi veya Platform'a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme'nin VALLET tarafından ihlâlini teşkil etmez.Aşağıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'sına ait olup, VALLET'in Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na rucü hakkı saklıdır.
1. Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikotropik maddeler,
2. Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,
3. Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
4. Dinleme cihazı ürünleri,
5. Yasaklı yayın satışı yapan siteler.
6. Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler
7. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler
8. İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler
9. Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
10. T.C. Tarım, gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer tasalara mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
11. Açık artırma / eksiltme siteleri
12. Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
13. Alkollü içecek satışı yapan siteler
14. Bahis ve kumar siteleri
15. Zayıflama tabletleri ürün satışı yapan web siteleri
16. Canlı hayvan satışı yapan siteler
17. Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar
18. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler
19. Fatura ödeme merkezleri
20. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler
21. FOREX faaliyeti gösteren siteler
22. Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler
23. İnsan organı satışı yapan siteler
24. İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler
25. Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler
26. Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta, ikametgah adresi gibi bilgilerin satışa sunulması.
27. Kopya ve bandrolsüz ürün satışı yapan siteler
28. Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler
29. Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler
30. Maymuncuk e kilit açıcı satışı yapan siteler
31. Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler
32. Piramit şeklinde satış gerçekleştiren web siteleri
33. Radar dedektörü satışı yapan siteler
34. Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları yapan siteler
35. Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler
36. Resmi kıyafet ve üniforma satışı yapan siteler
37. Sahte belge, kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler
38. Sahte veya Replika ürün satışı yapan siteler
39. Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler
40. Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)
41. Siyasi içerikli siteler
42. Üçüncü şahıslar nezdinde VALLET'in itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler
43. Şans oyunları bileti satışı yapan siteler
44. Tasarruf cihazları satışı yapan siteler
45. Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler
46. Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı yapan siteler
47. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler
48. Veteriner tıbbi ürünlerin satışını yapan siteler
49. Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı yapan siteler
50. Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler
51. Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan siteler
52. Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeliyici ürün ve hizmetler
6.13. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işlem ortağı bankaların ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşları, T.C. Kanunları ile yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğini ve bu kurallara uyum sağladığını/sağlayacağını; Müşteri'ler tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların bu kurallar ve prosedürler kapsamında gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ödeme kartı kuruluşlarının güncel kuralları, Bankalar arası Kart Merkezi'nin www.bkm.com.tr sitesinde Faydalı Bilgiler > Üye İşyeri Kılavuzu altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.
6.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, fraud ve risk politikası doğrultusunda, çalışılan bankaların risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul ve beyan eder.
6.15. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın ve VALLET Sistemi'nin işletilmesi için işlem ortağı banka tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder.
6.16. VALLET tarafından izin verilen Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal VALLET'ya bildirilecek olup, yeni içeriğin VALLET, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde VALLET tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.
6.17. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ödeme sayfasında yer alan ödeme kartı kuruluşlarının (Visa, Mastercard vb.) ait logoların yer aldığı alana (footer) yer verecektir. Şirket bu alanda VALLET'ın yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6.18. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) VALLET'ın tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve acilen sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.
6.19. Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı Son Kullanıcı'lara yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza, zarar, ziyandan VALLET'ya karşı sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
6.20. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı her işlemde son kullanıcı IP'sini VALLET'ya doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendi işlemleri bakımından statik IP kullanmayı taahhüt etmektedir. Kendisine ait olduğunu sözleşmenin 2.2 maddesinde beyan ettiği IP numarası/numaraları olup, bu IP numarasına ait hattın sahibi olduğunu belgeleyen dokümanları Sözleşmenin imzalanmasını takiben teslim etmekle yükümlüdür. Yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir neden ile statik IP'si değişir ise bu durumu derhal ve yazılı olarak VALLET'ya bildirmekle yükümlüdür
6.21. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu yazılı olarak VALLET'ya bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerini bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan VALLET'ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.22. Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı satışını yaptığı hizmet veya ürünler BDDK'nın taksit sınırı getirdiği hizmet veya ürünlerden ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu durumu VALLET'ya beyan etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ve bu sebeple taksit kriterleri belirlenmiş bir üründe VALLET bankaların sağladığı taksit imkânını sağlamış duruma düşer ise bu durumda VALLET'ın uğrayabileceği tüm ceza ve tazminatları Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı VALLET'ın ilk talebi ile nakden ve defaten ödemekle yükümlü olacaktır. BDDK'nın www.bddk.org.tr sitesinde Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.
6.23. VALLET, ödeme işlemlerinde komisyon ve sözleşmede düzenlenen diğer ücretlere ilave olarak ödeme hizmetinin teknik, operasyonel veya diğer sabit/değişken maliyetlerinin karşılanması için aylık veya yıllık olarak belirleyeceği bir ücreti Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'ndan ayrıca tahsil edebileceğini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve/veya diğer Ödeme Sistemlerini düzenleyici kurum ve kuruluşları tarafından VALLET'ya yansıtılan her türlü sabit/değişken ücret, aidat, depozito vb. çeşitli nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışlar vb. Ödeme Hizmeti Kullanıcısından tahsil edileceğini, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.24. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak VALLET'ya tahakkuk ettirilecek cezalardan ve veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan VALLET'ya karşı doğrudan doğruya sorumludur.
6.25. Mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında fiktif işlem tanımı kapsamına giren hiçbir işlemin bulunmadığını ve/veya bulunmayacağını, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS'ları sözleşmeye ve usulüne uygun olarak kullanacağını fiktif işlem yapılmasına izin verilmeyeceğini hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından VALLET'ya karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını ilgili tüm mevzuat çerçevesinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ait her türlü bilgi ve belgeyi yasal otoriterler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.26. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı'nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı'dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu kabul etmektedir. İş bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.
6.27. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir nam altında VALLET ödeme sistemleri üzerinden hizmet veren iş ortaklarının fiilleri nedeniyle VALLET'ın uğradığı her türlü zararı tamamen ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı VALLET'ya bankalar ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri VALLET'ın ilk talebiyle yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıısı bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle VALLET'ın uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Özellikle bankalar ile yükümlülüklerin tespiti bakımından VALLET'ın bankalar ile yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Tarafları bağlar.
6.28. Müşteri/iş ortağı ve/veya entegratör tarafından yönlendirilmek suretiyle VALLET ile çalışan üye işyerlerinden geçen işlemler için gelen/gelebilecek her türlü itirazlara istinaden ve/veya riskli görülen işlemlerin olması halinde VALLET'ya yönlendirilen üye işyeri/üye işyerleri/entegratör/entegratörler, VALLET tarafından hesaplarına bloke koyulmasını, yönlendiren entegratör, iş ortağı ve yönlendirilen tüm üye işyerlerinin hesaplarından ilgili tutarın mahsup edilmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
6.29. VALLET, Son Kullanıcılardan gelen ve iş bu Sözleşme'nin 8. maddesine göre Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na aktırılacak bedellerin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na ait yurt dışında bulunan bir banka hesabına aktarılmasına ilişkin talepleri kabul etmek zorunda değildir. VALLET tarafından bu talebin kabul edilmesi halinde tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcına ait olup VALLET'ın oluşacak zararlara ilişkin rücu hakkı bulunmaktadır.
6.30. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan işlemelere ilişkin yasal olarak ve VALLET tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, son kullanıcıdan alması ve son kullanıcıya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmek, saklamak ve VALLET'ın ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip VALLET'ya ibraz etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.
6.31. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi'ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.
6.32. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi'nde sunmakla yükümlüdür:
-Ürün iade/İptal Politikası,
-Mesafeli Satış Sözleşmesi,
-SSL Sertifikası,
-İletişim Bilgileri(Türkiye de yerleşik açık adres, sabit telefon vs.)
-Teslimat şartları,
-Gizlilik Güvenlik Politikası,
-Ürün/Hizmet için Sepet Oluşturabilme
6.33. ÖÖdeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.
6.34. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kart hamillerine Kart Saklama Hizmeti ve bu ürüne bağlı tekrar eden ödemelere ilişkin bir hizmeti sunması durumunda, kart hamilinden; kart salama sözleşmesi onayı, tekrar eden ödemeler için kart hamili talimatı, KVKK kapsamında kart hamili onayı, KVKK kapsamında kart hamilinin aydınlatılması hususlarını mevzuatın beklediği gerekliliklere göre kart hamilinden temin edeceğini/yerine getireceğini ve VALLET'ın ilk talebi üzerine ilgili sözleşme, bilgi ve belgeleri VALLET'ya derhal ileteceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VALLET VE ÖDEME HİZMETİ KULLANICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. VALLET'ın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na, internet üzerinden yaptığı satışların bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunduğu durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı öncelikle; 09.01.2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Madde 6 Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti uyarınca ve Madde 7 Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti uyarınca şeklinde ilgili bilgilerin paylaşılması öngörüldüğünden ve yine VALLET tarafından talep edilecek diğer bilgilerin kişisel veri sayılması söz konusu olması halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcıları VALLET tarafından bu verilerin kullanılmasına, sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl boyunca saklanmasına, sözleşme konusu işin yapılması gereğince ve mevzuat uyarınca gereken Banka, BDDK, MASAK, İdari Kurumlar, Savcılık ve diğer tüm kişilerle paylaşılmasına onay verdiklerini ve konuya ilişkin VALLET tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı söz konusu bilgiler ile VALLET sistemi üzerinde yer alan bütün bilgilerin VALLET tarafından analiz amaçlı kullanılabileceğini, anonim olan analiz sonuçlarının tüm 3. kişilerle paylaşılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcı ile ilgili yapılan işlemler kapsamında tüketici/abonelerin kendileri ile ilgili kişisel verilerin Banka Denetim ve Düzenleme Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu ile veyahut Son Kullanıcı tarafından talep edilen işlemin yapılabilmesi için gerekli olduğu takdirde diğer 3. kişilerle, kurum ya da kuruluşlarla veya makamlarla paylaşılabileceğine dair bilgilendirmeyi Son Kullanıcı'nın bilgisine sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hüküm kapsamında gerekli bilgilendirmenin Son Kullanıcı'ya yapılmaması durumunda doğrudan ve dolaylı olarak VALLET adına doğacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun Madde 11 kapsamında Son Kullanıcı hakları olduğunu bildirmekle yükümlüdür. İşbu bilgilendirmenin hazırlanması esnasında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendi yönetimsel kuralları çerçevesinde ve en önemlisi ilgili mevzuatı kontrol ederek bilgilendirme hazırlayarak Son Kullanıcı'ya sunmaları gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı VALLET'ın yazılım altyapısını kendi mevcut sistemine entegre etmek suretiyle oluşan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen düzenlemelere uygun olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, verilerin kaydedilmesinden, depolanmasından, muhafaza edilmesinden, kısaca bu yasa hükümleri gereğince verinin elde edilmesinden ve korunmasından sorumlu olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elde edilen verilerin yasaya aykırı olarak 3. Şahıslara açıklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda Veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve VALLET arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmayacak, işletmeyecek ve kaydetmeyecektir. Bu hususa aykırı davranılması sebebi ile yaşanacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcıları sorumludur.
7.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu sözleşmenin ifası ve yürürlükteki mevzuat kapsamında zorunlu olarak VALLET ile paylaşılan kişisel veri ve özel nitelikteki kişisel verilerin VALLET tarafından işlenmesine, saklanmasına, yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça muvafakat etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi uyarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın kişisel verileri ile ilgili hakları aşağıda sayıldığı gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan ödemenin VALLET Ödeme Hizmeti kullanılarak yapılması halinde, VALLET'ın gerçekleşen her bir işlem başına, tüm vergiler dahil, işlem miktarının % ..(yüzde ) oranındaki komisyona ödeme hizmeti bedeli adı altında hak kazandığını veya bankanın söz konusu işleme taksit imkanı sağlaması ve işlemin bu suretle taksitli işlem olması halinde ise maddenin devamında dökümü belirtilen, e-posta vb. kanallardan iletilen oranların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb. hizmetlerinden dolayı belirli periyotlarla hizmet alımı mevcut ise Mobil Cihaz için Sanal Pos kullanım hizmeti ücretini VALLET'ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitli işlem olması durumunda ise Ek-2 de belirtilen ve/veya e-posta vb. kanallardan iletilen oranlar geçerli olacaktır. İade ve Chargeback durumlarında da VALLET'ın komisyon ücreti bedeli (tüm vergiler dahil) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın kendisinden beklenen cironun altına düşmesi, verimsiz çalışması / hiç işlem yapmaması ya da az yapması durumunda, VALLET sunduğu Sanal Pos hizmetini kapatma hakkına sahip olacaktır. İşbu madde uyarınca VALLET'ın hak kazandığı ücretler Son Kullanıcı'dan gelen ödemeden düşülecek ve geri kalan kısım belirli iş günü içinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın IBAN: _________________________ hesabına transfer edecektir. Banka hesap bilgilerinin değiştirilmesi veya yurt dışında bulunan bir banka hesabına transfer yapılması talep edilir ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu talebini yazılı talimat olarak VALLET'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin içeriği VALLET'ın kabulüne bağlı olup talebin işleme alınabilmesi için yazılı talimatının VALLET tarafından onaylanması gerekmektedir. Banka hesap bilgilerinin hatalı, eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan VALLET sorumlu olmayacaktır. Buna karşılık, her ayın sonunda VALLET'ın aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen fatura/dekont Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na gönderilecektir. Belirlenen komisyon oranı, piyasa koşulları çerçevesinde, iş bu Madde'de belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın yazılı talebi üzerine yurt dışındaki banka hesabına yapılacak transferlere VALLET ödeme hesabının bulunduğu bankalar 7 (yedi) iş günü içerisinde onay vermez ise Son Kullanıcı'dan gelen ödeme VALLET tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın bildirmiş olduğu yurt içindeki banka hesabına yapılacaktır. Son Kullanıcı'dan gelen ödemelerin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın yurt dışındaki banka hesabına aktarılmasında işlem süresi para transferinin gerçekleştirileceği ülkenin de tabi olduğu uluslararası bankacılık kuralları ve işlem sürelerine göre belirlenecektir. Son Kullanıcı'dan gelen ödemelerin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın bildirmiş olduğu yurt dışındaki banka hesabına aktarılmasında, para transfer işleminin gerçekleştirildiği andaki VALLET'ın ödeme hesabının bulunduğu bankanın döviz kuru esas alınacak ve para transferi bu döviz kuru üzerinden gerçekleştirilecektir. VALLET'ın bu kapsamdaki kur farkından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. VALLET'ın sistemlerine, Pazaryeri aracılığıyla gelen ödeme hizmet talepleri, Pazaryeri tarafından belirlenen ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kabul edilen Pazaryeri hakediş hizmet bedeli ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın hakediş bilgilerini barındırır. VALLET, her bir ödeme hizmeti için gelen bu talepler doğrultusunda Pazaryeri sistemi tarafından yapılan ödeme hizmeti ile ilişkili Pazaryeri sahibinin IBAN numarasına ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın belirlenmiş banka hesabına bu ödemeleri VALLET hizmet bedelini kestikten sonra transfer etmekle yükümlüdür. Bu talepler bakımından ayrıca yazılı bir talimat aranmayacaktır. Bu bakımdan Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından Pazaryeri kanalı ile gelen ödeme talepleri VALLET'yı, Pazaryerini ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısını bağlar ve bu talepleri VALLET yerine getirir ise herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ödeme taleplerinin ispatı bakımından VALLET'ın sistemleri ve kayıtları tarafları bağlar. Diğer taraftan bu işlemlerle ilgili Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı gelen chargeback taleplerinden doğrudan ve tamamen sorumlu olacaktır ve chargeback taleplerinden dolayı VALLET'ın zararını karşılayacaktır. Bu uygulamayı değiştirmek isteyen Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ise bu durumu yazılı olarak VALLET'ya bildirmek durumundadır.

9. ÖDEME İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN ONAY VERİLMESİ VE BU ONAYIN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ
9.1. Ödeme işlemi, gönderentarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.
9.2. Gönderen, Yönetmelik 49 uncu maddede belirtilen sürelerden önce onayı geri alabilir. Bu sürelerin hitamında Ödeme Emri'ni geri alamaz. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır. Ödeme Emrinin geri alınması durumunda Ödeme Kuruluşu madde 8de belirtilen ücretleri alacaktır.
9.3. Ödeme emrinin verilmesinin ardından Temsilci tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle İşlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı tutarların Alıcı hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden Ödeme Kuruluşu, sorumlu olmayacaktır. Ödeme Kuruluşu, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, işlemin gerçekleştirilememesinden veya işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10. ÖDEME EMRİNİN ALINMA ZAMANI
10.1. Son Kullanıcı'nın Ödeme emrinin VALLET'ya ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Son Kullanıcı'nın Ödeme emrinin VALLET'ya iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. VALLET, ödeme emrinin bir iş günü içinde en son ne zaman alınacağına ilişkin bir saat belirleyebilir.
10.2. Belirlenen saatten sonra alınan ödeme emri ertesi iş günü alınmış sayılır. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları VALLET'ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin VALLET için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

11. ÖDEME İŞLEMİNİN AZAMİ TAMAMLANMA SÜRESİ
Mücbir sebepler ve teknik arızalar dışında ödeme işleminin azami tamamlanma süresi doksan (90) saniye'dir.

12. HARCAMA LİMİTİ
VALLET tarafından limit konusunda doğrudan bir karar verilmediği sürece, belirli ödeme yöntemleri için asgari veya azami tutar belirlenmesine izin verilmemektedir.

13. ÜCRETLERİN DÖKÜMÜ
VALLET'ın bu sözleşme kapsamında aldığı ücretlerin dökümü 8. maddede belirtildiği gibidir. VALLET, banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. VALLET, bu değişiklikleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na VALLET e-mail ile değişiklik tarihinde derhal bildirecektir ve uygulayacaktır. VALLET, Sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinde derhal bildirecek ve uygulayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir itirazda bulunmaz ise, değişikliği kabul etmiş sayılır.

14. ÖDEME HİZMETİYLE İLGİLİ UYGULANACAK DÖVİZ KURU
ÖDEME HİZMETİYLE İLGİLİ UYGULANACAK DÖVİZ KURU Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Euro ve USD işlemlerde ilgili dönem sonu T.C. Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden yapılır. Taraflarca kararlaştırıldığı üzere, uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

15. BİLGİ VE BİLDİRİMLERİN İLETİLMESİNDE KULLANILMASI KARARLAŞTIRILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın sunmakta olduğu sanal ödeme çözümleri hizmetinden yararlanır, Son Kullanıcı'lar tarafından yapılacak ödemeler için İnternet Sitesi'nde yer alacak olan VALLET'ın sunacağı güvenli online ödeme çözümü (Sanal POS) üzerinden gerçekleştirilecektir. VALLET, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na uygulanan standart prosedürlerle ilgili bir değişiklik olması durumunda, işleyişe ilişkin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na bilgilendirme yapılmak istendiğinde, güncel konulara ilişkin bilgi aktarılmak istendiğinde Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sının bu Sözleşme kapsamında beyan ettikleri elektronik posta adreslerine bilgilendirme yapılır.

16. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISININ ÖDEME ARACINI GÜVENLİ OLARAK
MUHAFAZA ETMESİ İÇİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'ın bilgisi ve onayı olmaksızın Pazaryerinin internet sitesine entegre edilen VALLET yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal VALLET'ya bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı,, VALLET'ın bilgisi ve onayı olmaksızın bilgisayarlarına entegre edilen VALLET yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal VALLET'ya bildirecektir.

17. VALLET'NIN ÖDEME ARACINI KULLANIMA KAPATMA HAKKI KOŞULLARI
Tarafların buna ilişkin hakları Yönetmeliğin 44. Maddesinde belirlendiği gibidir. Yönetmeliğin ilgili hükmü aşağıdaki gibidir: VALLET, Sözleşme içeriğinde belirtilen durumlarda, Güvenlik Olayları durumunda ve kendi inisiyatifinde olarak herhangi bir şüphe olması durumunda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na bilgilendirerek Sanal Pos'u kullanıma kapatabilecektir. Sanal Pos'un kapatılması nedeni ile Ödeme Hizmeti Kullanıcı'sı VALLET'dan herhangi bir hak veya tazminat talep edemez.

18. YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN DÜZENLENMESİ
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren VALLET'ya gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. Ancak, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, ödeme sistemini hileli kullanması ve sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur. Tarafların sorumlulukları uygun düştüğü ölçüde, Yönetmeliğin 44 ve 45. Maddesinde belirtilen hükümleri tabi olacaktır. Yönetmeliğin ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir: Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş işlemlerde tarafların hak ve yükümlülükleri

19. VALLET'NIN ÖDEME İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ HUSUSUNDAKİ SAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu sözleşme kapsamında yapılan Sanal Pos işlemleri, işlemin türüne göre Yönetmeliğin 52. Maddesinin ilgili fıkralarına tabi olacaktır.

20. ALICI TARAFINDAN VEYA ALICI ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN ÖDEME İŞLEMLERİNDE GERİ ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığı ile başlatılan bir ödeme işlemi yapılması durumunda Yönetmeliğin 46. maddesi uygulanacaktır. Madde hükmü aşağıdaki gibidir:

21. İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ VEYA HATALI GERÇEKLETİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Ödeme emrinin Gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi halinde Yönetmeliğin 55. maddesi uygulanacaktır. Madde hükmü aşağıdaki gibidir:

22.FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
'vallet.com.tr,' 'VALLET', ve VALLET hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar VALLET'nın ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, VALLET'nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar VALLET'nın hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. VALLET web sitesindeki ve VALLET web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, VALLET Hizmetleri, VALLET Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik VALLET'nın ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.

23. SORUMLULUK VE CEZAİ ŞART
a. Taraflar, iş bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazminle mükelleftir. Taraflar diğer tarafın dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.
b. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın Sözleşme'yi ihlali nedeniyle Sözleşme'nin VALLET tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sözleşme'nin ihlali nedeniyle herhangi bir zararın oluşması halinde tüm zararı VALLET'ya ödeyecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrıca oluşacak zarara ilave olarak bir defada zarar tutarı kadar meblağı cezai şart olarak VALLET'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.. VALLET'ın fazlaya dair hakları saklıdır.

24. GİZLİ BİLGİ
Taraflar'dan her biri, bu Sözleşme, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası >ilişkiler açısından diğer Taraf'a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf'ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (Gizli Bilgi) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı iş bu sözleşme bilgilerinin amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde VALLET'ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, Kredi Kartı bilgileri başta olmak üzere, hassas ödeme verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle Ödeme Kuruluşu'na bildirir. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan terminaller ve hizmet Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Ödeme Kuruluşu arasında iki taraflı kimlik doğrulama ve uçtan uca güvenli iletişim olması esastır. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan hassas ödeme verilerine yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis ederler. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Hizmet noktalarının bulunduğu yerlere güvenlik kamerası koyar. Güvenlik kamerası kayıtları kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yetecek görüntü kalitesinde en az iki ay süreyle saklanır ve kamera teçhizatının sağlıklı çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol edilir. Görüntüleme alanı bakımından hizmet noktasını da kapsayan ve bu fıkradaki koşulları karşılayan bir güvenlik kamerası altyapısının varlığı durumunda ayrıca bir güvenlik kamerası kurulmaz. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarının faaliyet bölgesinde bulunan hizmet noktaları için güvenlik kamerası kurulma şartı, ilgili kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarından izin alınabilmesi koşuluyla yerine getirilir. Hizmet noktalarına ve terminallere kullandıkları yazılım ve donanım üstüne, güvenlik açıklıklarını gidermek amacıyla gerekli güncellemeler ve yamalar yüklenmesinden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludurlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarında gerçekleştirilen işlemler için, işlem tipi, sayısı ve limiti gibi hususlar dikkate alarak şüpheli işlem gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı kontrol ve takip mekanizması tesis ederek gerekli bildirimlerin yapılması sağlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hassas ödeme verileri, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara veremez. Hassas ödeme verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri, kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilirler. Bu izinler Kullanıcı izni sözleşme ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.

25.SÜRE VE FESİH
a. İş bu Sözleşme imza tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
b. VALLET, 2 (iki) ay öncesinden, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ise 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle iş bu Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.
c. Taraflar'dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, iş bu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. VALLET'ın iş bu Sözleşme'nin 23/b maddesinde düzenlenen cezai şart bedeli dışındaki fazlaya ilişkin talep hakları saklıdır.
d. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın Hizmet'i yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde iş bu Sözleşme VALLET tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca oluşan/oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.
e. VALLET'ın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, iş bu Sözleşme VALLET'ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın VALLET tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
f. VALLET hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na sunduğu hizmetleri askıya alabilecek ve kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda VALLET (Mevzuat'ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın kullanımına sunacaktır. VALLET ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın iş bu Sözleşme'ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Hizmetleri'ni askıya alabilecektir.

26. DİĞER HÜKÜMLER
a. Mücbir Sebep: Taraflar'ın her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Taraflar'ın kontrolü haricinde zuhur eden haller iş bu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar iş bu Sözleşme koşulları için sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf'a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar iş bu Sözleşme'yi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler veya karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme'yi feshedebileceklerdir. Sözleşme'nin iş bu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep'in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
b.Tebligat: Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa en geç 3 iş günü içinde bildirilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işyerinin kapanması, satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi gibi bilgi değişikliklerini derhal VALLET'ya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin zamanında veya hiç yapılmaması nedeni ile doğacak zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.
c. Sözleşme'nin Bütünlüğü: İş bu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
d. Uygulanacak Hukuk Kuralları: İş bu Sözleşme'den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
e. Kanundan Doğan Vergi ve Kesintiler: Sözleşmenin imzalanması sebebiyle tahakkuk edecek ve Sözleşmeye ileride yapılacak ek sözleşmelerden dolayı doğacak her türlü vergilerin (damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler) tamamı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından münferiden ödenecektir ve ödeme evrakı VALLET'ya ibraz edilecektir. Yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, ödeme hizmeti kullanıcısının bu tarihe kadar Taslak sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, yukarıda belirtilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.

27. YASAL TAKİP GİDERLERİ
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu sözleşmeden doğan/doğacak borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, VALLET tarafından aleyhinde yasal takibe başvurulması veya dava açılması durumunda, her türlü icra, dava masrafları ile avukatlık masraflarını VALLET'ya ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


Türkiye Merkez Bankası Ödeme Sİstemleri ve Finansal Teknolojiler Müdürlüğü 6493 Sayılı Kanunun 12nci maddesi ikinci fıkrası b bendine göre SATICI VALLET ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni Ticari Temsilci olarak tanımlanmasını kabul eder.

top